ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา,  
  ภาควิชา  ภาษาตะวันตก  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2553  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2550  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ