ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความเข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์,  
  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2549  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ