ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 24/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  รองศาสตราจารย์ ประณต เค้าฉิม (อาจารย์พิเศษ),  
  ภาควิชา  จิตวิทยา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2549  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ