ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 23/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การใช้แบบทดสอบที่ใช้คำถามชนิดอัตนัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มน 102)  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์,  
  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2548  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2548  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ