ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 23/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์ เพื่อพัฒนาศัยภาพในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจริยศาสตร์  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน  อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์,  
  ภาควิชา  ปรัชญาและศาสนา  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2548  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปี 2548  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ