ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 23/08/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2550  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  โครงการวิจัยไม่กำหนดทิศทาง ประจำปี 2548  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ