ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 18/03/2554 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
The opinions of Srinakharinwirot first-year students on the studying and teaching of a general education course--Information Literacy Skills  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  International Journal Arts and Sciences Vol.4 No.4 (2011)   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2554  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ