ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 03/08/2553 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และความต้องการบริการของห้องสมุดของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!