ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 17/09/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
การประเมินแบบประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552), หน้า 16-29   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2552  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!