ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 06/05/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
VCD การอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน (13-16 ตุลาคม 2551) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ติดต่อที่สำนักหอสมุดกลาง รหัส VCD 2188)  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  อื่น ๆ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!