ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 12/03/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มศว  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2546  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  ตำรา  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!