ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
Teacher Librarians Roles in Information Literacy Intruction in Secondary Schools, Bangkok Metropolitan In Towards an Information Literate Society (Proceeding of the International Conference on Libraries, Information and Society, ICoLIS 2008 Petaling jaya, Malaysia 18-19 November 2008_  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ