ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 13/02/2552 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
ระบบสารสนเทศชุมชน : เครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคม. วารสารวิจัยสมาคมสห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 1(2):72-87.  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์    ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2551  
  ชื่อทุนที่ได้รับ   
  ประเภทผลงาน  บทความ  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!