ผลงานวิชาการและงานวิจัย วันที่โพส 22/07/2551 
 
   
  ชื่องานวิจัย 
สภาพและความต้องการหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  ชื่ออาจารย์เจ้าของผลงาน   
  ภาควิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
  ผู้จัดพิมพ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2548  
  ชื่อทุนที่ได้รับ  ทุนคณะมนุษยศาสตร์ 2548  
  ประเภทผลงาน  งานวิจัย  
  สถานะ  เสร็จสิ้นแล้ว  
  เอกสารแนบ  !! ไม่พบเอกสารแนบ !!