HomeAbout AsFAQContact UsAdmin
 ปี : ภาควิชา : ประเภท : คำค้น :
ชื่อเรื่องประเภทชื่ออาจารย์สถานะ
ปี : None
    ภาควิชา : จิตวิทยา
ผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้ทักษะการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา ของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, กำลังดำเนินการ
การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, กำลังดำเนินการ
ผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการพัฒนาจิตอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา, กำลังดำเนินการ
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย กำลังดำเนินการ
การพัฒนาแบบวัดการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี งานวิจัย กำลังดำเนินการ
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
การสอนการแปลศึกษาและผลกระทบต่อวิธีการแปลของนิสิต งานวิจัย กำลังดำเนินการ
"ความเป็นมืออาชีพ" ในมุมมองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ งานวิจัย อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
สาเหตุของแรงจูงใจในการเรียนภาษฝรั่งเศสในประเทศไทย งานวิจัย อาจารย์ ดร. สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาการใช้กิจกรรมการเขียนเจอร์นัลเพื่อพัฒนาความคล่องในการเขียนของนิสิตที่เรียนการเขียนเบื้องต้นและทัศนคติของนิสิตที่มีต่อกิจกรรมการเขียน “เจอร์นัล” งานวิจัย อาจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์, กำลังดำเนินการ
ประสิทธิผลของการใช้การสอนแบบสื่อประสมที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านของนิสิตที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างชาติ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
เส้นทางโบราณจากกรุงเทพฯ สู่เวียงจันท์ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, อาจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ, กำลังดำเนินการ
อุปลักษณ์ความรัก ในเพลงเกาหลีสากลและเพลงไทยสากล งานวิจัย อาจารย์ ธิติวัส อังกุล, กำลังดำเนินการ
สถานภาพงานวิจัยและแนวโน้มงานวิจัยด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, กำลังดำเนินการ
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
การศึกษาสระภาษามอญในชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนชายขอบ: แนวทางส่งเสริม ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน งานวิจัย อาจารย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์, กำลังดำเนินการ
การวิเคราะห์แกรมม่ารูปแปรของหน่วยเสียงนาสิกในภาษาไทยของชาวต่างชาติตามอัลกอริทึ่มการเรียนรู้แบบต่อเนื่องของบูสม่าและเฮยส์ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ, กำลังดำเนินการ
การเปรียบเทียบคาเรียกญาติพื้นฐานของภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน งานวิจัย อาจารย์ อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, กำลังดำเนินการ
การศึกษาเปรียบเทียบการซ้าคำในภาษาพูดและภาษามือของคนไทย งานวิจัย อาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติเพื่อการสื่อสารทักษะฟัง-พูด งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ, กำลังดำเนินการ
    ภาควิชา : สำนักงานคณบดี
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการแบบวิชาเอกคู่: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย - ชวิตรา ตันติมาลา, กำลังดำเนินการ
ปี : 2559
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
THE EFFECTIVENESS OF A MULTIMODAL APPROACH ON ENGLISH READING ABILITY OF EFL STUDENTS งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การใช้เทคนิคคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
การวิเคราะห์สำนวนคันจิประสม 4 ตัวอักษรที่มีตัวเลขในภาษาญี่ปุ่น งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2558
    ภาควิชา : จิตวิทยา
อิทธิพลของการสื่อสารแบบกัลยาณสนทนา เจตคติการชื่นชอบหรือรังเกียจกลุ่ม และทักษะชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย อาจารย์ ชาญ รัตนะพิสิฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การวิเคราะห์จิตสำนึกแห่งความคิดและเปรียบเทียบกลวิธีการเล่าเรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมและภาพยนตร์เรื่อง สโนว์ ไวท์ งานวิจัย อาจารย์ ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การศึกษาเปรียบเทียบสุภาษิตขงจื๊อ ฉบับพระอมรโมลี วัดราชบูรณะ กับ “หลุนอวี่” ฉบับภาษาจีน งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, อาจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
THE SEMANTIC EXTENSIONS OF INTERNAL BODY PART TERMS IN THAI IDIOMS งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาชื่อน้ำพริกใน 4 ภาค : ภาพสะท้อนความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทย งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : สำนักงานคณบดี
แนวโน้มของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย - ชวิตรา ตันติมาลา, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2557
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของบรรณารักษ์ห้องสมุด โรงพยาบาลทั่วไปในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศทางสุขภาพสาหรับ ผู้ให้บริการสุขภาพ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของวัจนตรงในนิตยสาร Gavroche งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย, เสร็จสิ้นแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้าและระดับเรียงความกับทักษะการคิดและการสื่อสารด้านวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, เสร็จสิ้นแล้ว
ลักษณะและกลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ งานวิจัย อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา, อาจารย์ ปิยวรรณ์ กุลมัย, เสร็จสิ้นแล้ว
นิทานกับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการคิดอย่างยั่งยืนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, เสร็จสิ้นแล้ว
การวิเคราะห์ทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของการใช้คำในอัญประกาศในนิตยสาร Gavroche งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการเขียนสะกดการันต์ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ, เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้กลวิธีอภิปัญญาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
THE MEANING EXTENSIONS OF HUMAN BODY PART TERMS IN THAI IDIOMS งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนการสอนวิชาLI 331 ผ่านระบบ A Tutor งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : สำนักงานคณบดี
แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพเป็นสหกิจศึกษา งานวิจัย - ชวิตรา ตันติมาลา, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2556
    ภาควิชา : จิตวิทยา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการมีภูมิคุ้มกันตนเอง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การใช้ระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์เพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
ฐานความรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มิใช่เจ้าของภาษา งานวิจัย อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
จากคลองแสนแสบสู่กัมพูชา: เส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดี งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
บทละครเรื่องห้องสิน: จากพงศาวดารจีนสู่บทละครไทย งานวิจัย อาจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้กลวิธีอภิปัญญาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ ของนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภสินธุ์ แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
การสอนอ่านทานองเสนาะในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย อาจารย์ บรรพต ศิริชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาประสิทธิภาพการอ่านเร็วและการอ่านเร็วเพี่อจับใจความของนักศึกษาต่างประเทศที่เรียนวิชาภาษาไทยในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาทักษะการพูดบรรยายสรุปภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย พูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชา ทต 309 การนาเสนอและการบรรยายสรุป งานวิจัย รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
วิเคราะห์การใช้คำเรียกขานภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทย กรณีศึกษานิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี ชั้นปีที่ 4 งานวิจัย อาจารย์ อืน จอง โด, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้อักษรประสมบอกความหมายและเสียงในภาษาจีนของนักศึกษาเอกวิชาภาษาจีนระดับอุดมศึกษา งานวิจัย อาจารย์ ดร. มนตรี เจียมจรุงยงศ์, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
วัจนกรรมบนป้ายหาเสียงและพลังในการโน้มน้าวใจ: กรณีศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 งานวิจัย อาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์, เสร็จสิ้นแล้ว
โครงการวิจัยศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีเว็บไซด์และซีดี-รอมประกอบชุด Projects: Play&Learn 1&4 ของกระทรงศึกษาธิการ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2555
    ภาควิชา : จิตวิทยา
A Study of Psychosocial Related to Consuming Thai Product Behavior in Thai Undergraduate Students งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การศึกษาแยกภาวะสันนิษฐาน งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
SURVEY OF INFORMATION LITERACY PRACTICES OF COLLEGE STUDENTS IN THAILAND งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมเอ็นด์โน๊ตและโปรแกรมโซแทร์โอในการจัดบรรณานุกรมภาษาไทย งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
The Attitudes of Non-English-Majored Students toward English Language งานวิจัย อาจารย์ โสภิณ จันทะคล้อย, เสร็จสิ้นแล้ว
ENVIRONMENTAL AWARENESS IN THREE ENVIRONMENTAL WRITINGS: LITERATURE THAT INSPIRES THE APPRECIATION AND CONCERNS FOR THE ENVIRONMENT งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, เสร็จสิ้นแล้ว
ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย อาจารย์ ดร. อุสาห์ภรณ์ สุขารมณ์, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาทัศนคติและมุมมองของนิสิตเกี่ยวกับการใช้วิธีตรวจหาข้อผิดทางไวยกรณ์ภาษาอังกฤษในงานเขียนโดยใช้เพื่อนนิสิตในชั้นเรียน งานวิจัย อาจารย์ ดร.พณิตา กุลสิริสวัสดิ์, เสร็จสิ้นแล้ว
กระบวนการร่วมมือกันในการเรียนแปล งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ภาษาเขมรในกระแสการเปลี่ยนแปลง การเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษา งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
ลักษณะความเป็นเลิศทางด้านวรรณศิลป์ ในวรรณกรรมไทยรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้แผนภูมิเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง ที่เรียนวิชา ทย 114 การอ่านและการเขียนเพ่อประสิทธิผล งานวิจัย รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
การศึกษาคำสรรพนามในภาษาไทยเชิงอรรถศาสตร์และระบบหน่วยคำ งานวิจัย อาจารย์ ดร.ณัฐยา พิริยะวิบูลย์, กำลังดำเนินการ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตัวสะกดที่พบในโฆษณาจากพ.ศ. 2388-2553(อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี, กำลังดำเนินการ
การศึกษาเปรียบเทียบบาบาททางเพศของชาวไทยและชาวตะวันตกที่พบในสื่อโฆษณาการตกแต่งบ้าน (อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย อาจารย์ Nicole Lasas, กำลังดำเนินการ
การศึกษากระบวนการคิดของนิสิตวิชาโทภาษาศาสตร์ต่อสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักโดยใช้กิจกรรมอภิปราย (อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย รองศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร, กำลังดำเนินการ
การปรับเปลี่ยนเสียงพยัญชนะท้ายเสียงกักและเสียงแทรกในคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย (อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย กำลังดำเนินการ
การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา (ประเภทโครงการชุด- หัวหน้าโครงการ) งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, กำลังดำเนินการ
การวิเคราะห์โครงสร้างไวยกรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่พบในสื่อโฆษณา(อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ, เสร็จสิ้นแล้ว
การวิเคราะห์วาทกรรมความงามในโฆษณาเครื่องดื่มเพื่อความงาม(อยู่ภายใต้ชุดโครงการเรื่อง"การวิเคราะห์ลักษณะภาษาที่พบในสื่อโฆษณา") งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : สำนักงานคณบดี
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, - นางภรณี วาจาสัตย์, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2554
    ภาควิชา : จิตวิทยา
เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์ บทความ อาจารย์ ดร. ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของมาตรวัดการควบคุมตนเอง: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
Causal Models of Smoking and Drinking in Adolescent: The Application of Multi-Group Analysis งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราในวัยรุ่นตอนต้น งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียน : การประยุกต์ใช้โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การประยุกต์ใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
Development of the instructional model by integrating information literacy in the class learning and teaching งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
Factors Affecting the Integration of Informational Literacy in the Teaching and Learning Processes of General Education Courses งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
แนวคิดเกี่ยวกับการสอนการรู้สารสนเทศทางสุขภาพ บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
The Role of Academic Libraries in Developing Library Automation Network in Thailand. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
สถานภาพธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต (EndNote) เพื่อการจัดการบรรณานุกรมในแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
Knowledge Management in E-Learning for Supporting Students Information Literacy งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาการใช้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาชัยภูมิเขต 3 : การติดตามผลโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
The opinions of Srinakharinwirot first-year students on the studying and teaching of a general education course--Information Literacy Skills งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
Reader-Writer Codes and Relationships: Qualities of Power in Current-Traditional and Expressivist Pedagogies งานวิจัย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช, เสร็จสิ้นแล้ว
Paticca-sammuppada : La chaîne des causes et effets qui mènent à la souffrance บทความ อาจารย์ Patrick Pierre Binot, เสร็จสิ้นแล้ว
Power and Reader-Writer Relationship: EFL Writing Assessment (การตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเกณฑ์ด้านพลังในการเขียนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน) บทความ อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช, เสร็จสิ้นแล้ว
Cross-Cultural Nonverbal Communication ans Second Language Teaching (อวัจนภาษาในการสื่อสาร ข้ามวัฒนธรรมกับการสอน ภาษาที่สอง บทความ อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
Literary Criticism and Consciousness Raising (วรรณกรรมวิจารณ์กับการปลูกจิตสำนึกทางสังคม) บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, เสร็จสิ้นแล้ว
The Effectiveness of Drama Techniques on Foreign Language classroom Anxiety Reduction of thai EFL Students Bundith Punsiri งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, อาจารย์ ดร. วไลพร ฉายา, เสร็จสิ้นแล้ว
A Study on English Language Problems of Thai EFL Teachers as Reflected in Teaching Logs งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, เสร็จสิ้นแล้ว
Learning Styles of Language Learners in an EFL Writing class งานวิจัย อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ, เสร็จสิ้นแล้ว
e-Learning in an EFL Academic Writing Class: An Online Forum Example งานวิจัย อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ, เสร็จสิ้นแล้ว
A Qualitative Investigation of Metacognitive Strategies Used by Thai Students in their English as a Second Language Writing งานวิจัย อาจารย์ ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์, เสร็จสิ้นแล้ว
A Study of Learning Styles and Academic Achievement of English Majors in an English Writing Class งานวิจัย อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ผนวช “กษัตริย์กัมพูชา” สมัยรัชกาลที่ 4 : พระพุทธศาสนากับการเมืองสองราชสำนักสยาม-กัมพูชา บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“พระสารประเสริฐ” หรือ “นาคะประทีป” กับผลงานวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่ถูกลืม” บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
“เขมรรบไทยสมัยอยุธยา: ในหลักฐานประวัติศาสตร์กัมพูชา” บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
“พงศาวดารเขมร” ฉบับพระยาราชเสนา (เดช) ประวัติศาสตร์บอกเล่าของข้าหลวงไทยสมัยรัชกาลที่ 4 บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
“ประแดง” “ผแดง” “ผะแดง” และ “ผาแดง” บริบทและความเปลี่ยนแปลงจาก “กัมรเตง” ในภาษาเขมรโบราณ บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
“พรมแดนไทย” ในทัศนะ “เขมร” บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
“พระพุทธบาทศิลาจีน” ในวัดอรุณฯ จากเมือง “กวางตุ้ง” พระพุทธบาทศิลาจีนที่ถูกลืม บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
อัตลักษณ์ไทยในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเรื่องมารยาททางวาจา งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
ตำนานเก่าเล่าใหม่-สหบทของตำนานเทพญี่ปุ่นในนิทานโคะจิกิ งานวิจัย อาจารย์ ภัทร์อร พิพัฒนกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
Chaomae Song Nang Worship Ceremony : The Rite that Unities the Vienamese and Thai Peoples of Mukdahan Province งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, เสร็จสิ้นแล้ว
กรุ่นกลิ่นเครื่องหอม: ผู้ชายชนชั้นสูงกับการปรุงโฉม งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
วาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2550 งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
ภูมิปัญญาไทยในปริศนาคำทายปัจจุบัน งานวิจัย อาจารย์ บรรพต ศิริชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
การสร้างตัวละครคู่ตรงข้ามในบทละครเรื่องอิเหนา งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร, เสร็จสิ้นแล้ว
ความเปรียบในรัตนพิมพวงศ์ : การสืบทอดวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาชาดก งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเขมรของ สีน สีสามุด งานวิจัย อาจารย์ ดร. วิชชุกร ทองหล่อ, เสร็จสิ้นแล้ว
ความรักและความตายของนางยักษ์ในวรรณคดีไทย งานวิจัย อาจารย์ ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช, เสร็จสิ้นแล้ว
“พื้นที่”ในเรื่องสั้นดรรชนีนางของอิงอร งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
สตรีต้นแบบในขนบไทย-กัมพูชา: การถ่ายทอดทางสังคมผ่านสื่อนิทาน งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนาไทย-เขมร งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
แบบเรียนสอนอะไร เด็กไทย-เด็กญี่ปุ่นศึกษาเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในค.ศ.1872-1952 งานวิจัย อาจารย์ ภัทร์อร พิพัฒนกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
ชุมชนไทยมุสลิมบ้านทางควาย: ปฏิสัมพันธ์ประเพณีและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก, เสร็จสิ้นแล้ว
Symbolism in the Chaomae Song Nang Ritual งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, เสร็จสิ้นแล้ว
การกำหนดคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศระดับต้น งานวิจัย รองศาสตราจารย์ รุ่งฤดี แผลงศร, เสร็จสิ้นแล้ว
Court Buddhism in Thai-Khmer Relations During the Reign of King Rama Iv (King Mongkut) งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเขมรขิง สีน สีสามุด งานวิจัย อาจารย์ ดร. วิชชุกร ทองหล่อ, เสร็จสิ้นแล้ว
อิเหนา: ทัศนภาพในสังคมกัมพูชา งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
Gender and politeness in computer-mediated communication in Thai contexts งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
ประสาทสัมผัส: พื้นฐานของระบบมโนทัศน์แบบ อุปลักษณ์ บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี, เสร็จสิ้นแล้ว
Conversational dominance in a Thai chat room งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ : บทเรียนต่างประเทศ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, อาจารย์ นันทนุช อุดมละมุล, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2553
    ภาควิชา : จิตวิทยา
Pathways to Smoking and Drinking: The Role of Family Functioning, Supportive Parenting, Self-Control, Risk and Protective Factors in Thai Adolescents. งานวิจัย อาจารย์ ดร. สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
การจัดการความประทับใจ: กลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบุคคล บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา วัณโณ, เสร็จสิ้นแล้ว
“ประสิทธิผลของการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อความพร้อมในการรับผิดชอบครอบครัวของนิสิตชาย” งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
“ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” งานวิจัย อาจารย์ ดร. ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
Adaptive Web-Based Instruction for Enhancing Learning Ability งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
“การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับสังคมฐานความรู้” บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การเลี้ยงดูเด็กในโลกร่วมสมัย งานวิจัย อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร ณ ถลาง, อาจารย์ ภิมลพรรณ อุ่นแก้ว, เสร็จสิ้นแล้ว
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของทักษะการเขียนปริทรรศน์เอกสารของนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาความผิดพลาดของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก จากการฝึกงานของนิสิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ความสนใจและความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในการอ่านของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ปรัชญาและศาสนา
"คนบ้า"ในทัศนะของพุทธศาสนา งานวิจัย อาจารย์ สุภัทรา วงสกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
The Effects of Writing Sequential Reflections on Graduate TEFL Students Instructional Planning งานวิจัย อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
e-Learning in an EFL Academic Writing Class: An Online Forum Example บทความ อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สระโบกขรณีในอรรถกถาชาดก :ความเปรียบกับการสื่อแนวคิดมรรคาสู่นิพพาน บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร, เสร็จสิ้นแล้ว
ลักษณะการใช้คำบ่งชี้ภาษาเกาหลี-กรณีศึกษานิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1 งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธินี ธรรมชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
นักการเมืองคือที่พึ่งของประชาชน: มุมมองที่สะท้อนจากอุปลักษณ์การเมืองที่นักการเมืองไทยใช้ งานวิจัย อาจารย์ ดร. รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม, เสร็จสิ้นแล้ว
Development and Trends of the Thesis of Thai language and literature of Srinakharinwirot University (1968-2007) งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
การสืบทอดภูมิปัญญาอาหารในครอบครัวคนไทยภาคกลาง: การวิเคราะห์เชิงบทบาทหน้าที่ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
สรรพนามที่ทำหน้าที่ขยาย: กรณีศึกษาเฉพาะบุรุษสรรพนาม งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2552
    ภาควิชา : จิตวิทยา
จิตวิทยาความรัก บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา วัณโณ, เสร็จสิ้นแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมกับอาการของโรคกลัวการถูกหัวเราะเยาะ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิธัญญา วัณโณ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และความต้องการบริการของห้องสมุดของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์ บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การรู้สารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน: ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ความรู้อะไรที่จําเป็นสําหรับบรรณารักษ์ดิจิทัลในอนาคต: การศึกษาการจัดคนเข้าทํางานและการปฏิบัติงานในห้องสมุดมหาวิทยาลัยและห้องสมุดวิจัย (บทความแปล) บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
The Evaluation of the Academic Library Web Sites Evaluation Checklist (See AST 010) บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การประเมินแบบประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.2(1):52-67. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้และความต้องการบริการห้องสมุดของอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับสังคมฐานความรู้ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ปรัชญาและศาสนา
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการฝึกโยคะอาสนะด้วยแนวคิดของตำราโยคะดั้งเดิม กับการฝึกโยคะอาสนะด้วยแนวคิดของการออกกำลังกาย ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมร่่างกายและจิตใจเพื่อการฝึกสมาธิ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติ ยิ่งยงใจสุข, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความเข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาและการประยุกต์ใช้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
Matecognitive Strategies in Thai Students English Academic Reading : A Qualitative Investigation บทความ อาจารย์ ดร. ศิรินันท์ ศรีเนาวรัตน์, เสร็จสิ้นแล้ว
The Socialism In English Studies : Perspactives, Pedagogy, and Research Topics งานวิจัย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ แก้วนุช, เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อผิดพลาดในการแปลคำปรากฏร่วมเฉพาะจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา สุขเสรีทรัพย์, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาปัญหาทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศจากบันทึกการสังเกตการสอน งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประไพพรรณ เอมชู, เสร็จสิ้นแล้ว
การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) ระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย อาจารย์ สุณีย์ วงเวียน, เสร็จสิ้นแล้ว
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การประเมินการใช้หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
Tnsight into Teacher Education Policy and Its Influences on EFL Teacher Education in Thailand บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
Using Online Reflection and Conversation to build Community บทความ อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
The effect of writing Sequential Reflection on Graduate TEFL Students Instructional Planning บทความ อาจารย์ ดร. อัญชลี จันทร์เสม, เสร็จสิ้นแล้ว
The Revenge of Madame Butterfly บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ความเป็นเขมรในนวนิยาย งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก, เสร็จสิ้นแล้ว
งานวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมไทยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511-2550 งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
ลักษณะการใช้ปัจจัยแสดงหน้าที่ของคำภาษาเกาหลี กรณีศึกษานิสิตเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 1 งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธินี ธรรมชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
บทบาทของคติชนในวรรณกรรมไทย: กรณีศึกษาคติชนในนวนิยาย เรื่องหลายชีวิต งานวิจัย อาจารย์ บรรพต ศิริชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
การวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการสื่อสารเชิงจริยธรรมจากองค์ความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านและเขียนคำภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความ อาจารย์ บรรพต ศิริชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
การวิเคราะห์ลักษณะประเภทแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา งานวิจัย รองศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร, เสร็จสิ้นแล้ว
สภาพการสื่อสารในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาณิสา บูรณะชัยทวี, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2551
    ภาควิชา : จิตวิทยา
เทคนิคการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา, เสร็จสิ้นแล้ว
จิตฟิสิกส์ : วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกกับประสบการณ์ทางจิต บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา, เสร็จสิ้นแล้ว
การจัดการความรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มคุณค่าในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระชน พลโยธา, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การบูรณาการการรู้สารสนเทศในระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ เรื่องเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
VCD การอบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียน (13-16 ตุลาคม 2551) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (ติดต่อที่สำนักหอสมุดกลาง รหัส VCD 2188) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
Teacher Librarians Roles in Information Literacy Intruction in Secondary Schools, Bangkok Metropolitan In Towards an Information Literate Society (Proceeding of the International Conference on Libraries, Information and Society, ICoLIS 2008 Petaling jaya, Malaysia 18-19 November 2008_ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ระบบสารสนเทศชุมชน : เครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคม. วารสารวิจัยสมาคมสห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. 1(2):72-87. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (หน้า 107-150). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
ผู้ใช้ระบบค้นคืนสารสนเทศ. ใน ประมวลสาระชุดวิชาการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ (หน้า 75-105). กรุงเทพ ฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
การประเมินคุณภาพของตัวแบบประเมินเว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
บทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศของครูบรรณารักษศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การทำรายการหนังสือ: เอกสารประกอบการอบรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้นของผู้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้โปรแกรมเอ็นด์โน้ต (End Note) เพื่อการจัดการบรรณานุกรมในแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
Structures between English and English and Thai : Their Applications to Translation บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
Passages เรียนภาษาด้วยวิธีการสอนเพื่อการสื่อสาร บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การออกเสียงเชื่อมพยางค์โดยการเพิ่มพยัญชนะ : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนาการออกเสียงของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย, เสร็จสิ้นแล้ว
กลเกม โลลิต้า นวนิยายที่ท้าทายกรอบและคำนิยาม บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
A Study of Writing Achievement of English Major Freshman after Practicing Error Correction บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐา แก้วฉา, เสร็จสิ้นแล้ว
Rethinking Teacher Education in Thailand งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การออกเสียงเชื่อมพยางค์โดยการเพิ่มพยัญชนะ : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนาการออกเสียงของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย, เสร็จสิ้นแล้ว
Matecognitive Strategies in Thai Students English Academic Reading : A Qualitative Investigation บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์, เสร็จสิ้นแล้ว
Global Connections : Using Technology to Teach a Second Language บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายวรุณ จำปาวัลย์, เสร็จสิ้นแล้ว
แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ : บทเรียนต่างประเทศ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
The Rhetorical Pattern Structured by Some Thai University Students บทความ อาจารย์ โสภิณ จันทะคล้อย, เสร็จสิ้นแล้ว
English and Thai Reading Abilities and Strategies of Thai University English Major Students บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
จิตกรรมวรรณคดีไทยในพระอุโบสถวัดราชบูรณะ บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
บ็อนฎำตาเมียะฮ์ (คำสั่งตาเมียะฮ์) : วรรณกรรมชวนเชื่อของกัมพูชา ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
ไทยมองเขมร : การถ่ายทอดแนวคิดผ่านวรรณกรรมบันเทิงคดีสามทศวรรษ บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเด่น บุญปก, เสร็จสิ้นแล้ว
กรุงอุดงค์ฦาชัย : เมืองหลวงกัมพูชาสมัยหลังพระนคร บทความ รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
Gender and Turn Allocation in Thai Chat Room งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
เรียนรู้ภาษาจากห้องสนทนา บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2550
    ภาควิชา : จิตวิทยา
การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
Development of a Program Promoting Intrinsic Motivation in work Relationship in Automobile Service3 Centers Team Leaders งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การคิดเชิงบวก บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สภาพการทำงานและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2532-2548 งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ความคิดเห็นของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การตลาดบริการในห้องสมุด งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การสอนการรู้สารสนเทศในโรงเรียน บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
โครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการอ่านที่ได้ผลสำหรับเด็กประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 และ 2 งานวิจัย อาจารย์ อัจฉรา ประดิษฐ์, เสร็จสิ้นแล้ว
การจัดหาและดำเนินงาน จุลสาร วารสาร และกฤตภาค: เอกสารประกอบการอบรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
การประเมินการรู้สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
โปรแกรม Endnote. เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550. กรุงเทพฯ. 34 หน้า. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ: เอกสารคำสอน วิชา บส354. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
บริการอ้างอิง: เอกสารคำสอนวิชา บส321. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
ชุดเรียนรู้ผ่านเว็บ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล IPAC หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. (ออนไลน์) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสารสนเทศ: เอกสารประกอบการสอน วิชา บส503. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
การจัดการห้องสมุดดิจิทัล: เอกสารประกอบการสอน วิชา บส643. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บบส 451 เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น. (ออนไลน์) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
เทคนิครูบริคกับการประเมินการรู้สารสนเทศตามสภาพจริง. วารสารห้องสมุด. 51(2): 115-132. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การวิจัยเบื้องต้นในงานบริการสารสนเทศ: เอกสารประกอบการสอนวิชา บส413. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานบริการสารสนเทศ: A-Tutor วิชาบส353. (ออนไลน์) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
ทักษะการรู้สารสนเทศ: A-Tutor วิชา บส101. (ออนไลน์) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web tutorial): เครื่องมือช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศ. วารสารห้องสมุด. 51(1): 73-87. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาตะวันตก
การประยุกต์ใช้ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการสอนแปล งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
A Study of English and Thai Reading Abilities and Strategies of Thai University English-Major Students งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย, อาจารย์ อรัญญา ศรีจงใจ, เสร็จสิ้นแล้ว
Lision : analyse des feutes ... งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล ฐิโนทัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
การวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านและเขียนคำถูกอักขรวิธีภาษาไทยของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย อาจารย์ บรรพต ศิริชัย, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาศาสตร์
การวิคราะห์พฤติกรรมเสียงวรรณยุกต์ที่มีปฎิสัมพันธ์กับพยัญชนะประเภทเสียงหยุดไม่มีกลุ่มลมตามกรอบทฤษฎีตัวเลือกที่ดีที่สุด งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2549
    ภาควิชา : จิตวิทยา
A Reciprocal Relationships Between Self-directed Learning and Lifelong Leaning in Undergraduate Students งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาความเกรงใจครูอาจารย์ของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนและการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ประณต เค้าฉิม (อาจารย์พิเศษ), เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การประเมินการรู้สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนิสิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ระบบอัตโนมัติในงานสารสนเทศ: เอกสารประกอบการสอนวิชา บส 354. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ . ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
ข้อร้องเรียนนั้นสำคัญไฉน…ทำอย่างไรกับข้อร้องเรียน. วารสารห้องสมุด. 50(1): 40-53. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการสารสนเทศ: เอกสารประกอบการเรียนวิชา บส 503. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
การรู้สารสนเทศในประเทศไทย: เอกสารประกอบงานศรีนครินทร วิโรฒวิชาการ วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2549. ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2549. (อัดสำเนา) อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
"ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้ใช้และการใช้สารสนเทศ" ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการบริการสารสนเทศ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ณ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
มารู้จักห้องสมุดเมืองกีวี: ห้องสมุดประชาชนเพ็ทโทนี. วารสารห้องสมุด. 50(1): 40-53. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2548
    ภาควิชา : จิตวิทยา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจิตลักษณ์และพฤติกรรม: การสังเคราะห์ปริญญานิพนธ์ของสถบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความรู้ในห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูล ในการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการความรู้ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในศตวรรษที่ 21" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เอกสารประกอบการสอน เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 27 ภาคเรียนที่ 1 (2548) หน้า 117-135 บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การรู้สารสนเทศ: ความเข้าใจเพื่อการสอน. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 27 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548): 21-35. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. วารสารห้องสมุด, 49(3): 20-37. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การทำรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. วารสารห้องสมุด. 49(2): 17-31. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
สภาพและความต้องการหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรีภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 27 ภาคเรียนที่ 1 (2548) หน้า 146-154 บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
คลื่นลูกใหม่แทนคลื่นลูกเก่า: การจัดการความรู้ให้คงอยู่กับองค์กร (Knowledge Continuity Management). วารสารห้องสมุด, 49(2): 32-43. (2548, เมษายน-มิถุนายน). บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
สภาพและความต้องการหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ปรัชญาและศาสนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์ เพื่อพัฒนาศัยภาพในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจริยศาสตร์ งานวิจัย อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์, เสร็จสิ้นแล้ว
การใช้แบบทดสอบที่ใช้คำถามชนิดอัตนัยประยุกต์ เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชา มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม (มน 102) งานวิจัย อาจารย์ ภูดิส ศิสิตศิชศักดิ์, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ทักษะการเชื่อมโยงความในการอ่านอย่างเข้าใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องห้องสิน ในเก๋งนุกิจราชบริหาร: อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมจีนกับศิลปกรรมจีนในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ งานวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ, อาจารย์ นวรัตน์ ภักดีคำ, เสร็จสิ้นแล้ว
พิธีกรหญิงในรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ : บุคลิกภาพและบทบาท งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2547
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การสังเคราะห์ปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2546
    ภาควิชา : จิตวิทยา
ผลการตั้งเป้าหมายด้วยตนเองต่อการปฏิบัติงานของนิสิตปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า. พิมพ์ครั้งที่5. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มศว ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
การพัฒนาชุดเรียนรู้ผ่านเว็บเรื่องเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล iPAC ของหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
Mobile and outreach library services in Thailand บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2545
Webliography : บรรณนิทัศน์แหล่งสารสนเทศคัดสรรบนเว็บ. (2545, กันยายน-ธันวาคม). บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 20(3) : 60-70. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา,” บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 20(1) : 28-42. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
จากบัตรรายการสู่ออนไลน์ : แนะนำการสืบค้นฐาน ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 24(ภาคเรียนที่ 1): 66-79. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
เริ่มต้นชีวิตห้องสมุดไอที : นำชมหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. โดมทัศน์. 23(2): 37 – 48. (2545, กรกฎาคม – ธันวาคม). บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การสืบค้นข่าวบนอินเทอร์เน็ตด้วย Google News. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 20(2) : 52-62. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น เอกสารประกอบการสอน รายวิชา บส 451. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
การค้นหาสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
ฐานข้อมูลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
“ห้องสมุดดิจิตัลเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยพิทส์เบิร์ก” วารสารโดมทัศน์. 22, 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 49-57. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
โต๊ะบริการอ้างอิงเสมือน : บริการถามคำถามและตอบผ่านอินเทอร์เน็ต. (2539). วารสารชมรมนิสิตวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 16 : 38-50. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพุทธศาสนา,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 24(ประจำภาคเรียนที่ 1) : 37-54. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“การจัดการเว็บไซต์ห้องสมุด,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 24(ประจำภาคเรียนที่ 2) : 74-86 บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2544
การศึกษาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในศตวรรษใหม่: รายงานคาลิเพอร์ (บทความแปล) บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก เอกสารประกอบการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพินทร ณ ถลาง, เสร็จสิ้นแล้ว
“บริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย,” บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 19(1) : 41-53. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ AAC2, 1998 Revision. ภาควิชาฯ, 2544. (ตำรา) ตำรา เสร็จสิ้นแล้ว
“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน,” วารสารมนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์ 23(ประจำภาคเรียนที่หนึ่งและสอง) : 76-86. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดผ่านทางอินเตอร์เน็ต (WebPac) และบริการอเนกประโยชน์สำหรับผู้ใช้ในยุคไซเบอร์. วารสารห้องสมุด. 45(2): 47 – 55. (2544, เมษายน – มิถุนายน). บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
บริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย,” บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. 19(1) : 41-53. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2543
    ภาควิชา : จิตวิทยา
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม: การเปรียบเทียบประโยชน์ ความเหมือน และความแตกต่างระหว่างเทคนิควิเคราะห์อื่น บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
การสร้างอาชีพใหม่ ณ วิทยาลัยในวัง บทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, เสร็จสิ้นแล้ว
    ภาควิชา : บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
บริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
แนะนำระบบอัตโนมัติหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์. วารสารห้องสมุด. 44(2): 47 – 55. (2543, เมษายน – มิถุนายน). บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“บริการฐานข้อมูลในมหาวิทยาลัย สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 22(ประจำภาคเรียนที่หนึ่งและสอง) : 57-73. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“การจัดการและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 20(2) บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2542
Books are our first sight: Library services for the visually handicapped in Thailand. In A. Olden & M.Wise (Eds.). Information & libraries in the developing world: South-east Asia and China, pp. 124-137. London: Library Association. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“บริการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 21(1) : 71-79. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
Delivering and promoting library services in rural Thailand. A paper presented at the 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, August 20-28, 1999. (Code number: 023-114-E, Booklet number VII, Available on IFLANET & CD-ROM) บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2541
" การสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยผ่านอินเตอร์เน็ต" วารสารโดมทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2541) : หน้า 3 – 11. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
" เทคโนโลยีสารสนเทศกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์" วารสารโดมทัศน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2541) : หน้า 48 – 56. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“ฐานข้อมูลบรรณานุกรมในห้องสมุด,” วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 20(1) : 71-79. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2540
“การสืบค้นข้อมูลบน WWW ด้วย Lynx,” บรรณศาสตร์. 12(2) : 5-14. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ระบบยืม-คืนอัตโนมัติ: มิติใหม่ของห้องสมุดยุคไอที, วารสารบรรณศาสตร์. 12(2): 25-330. (2540, ธันวาคม). บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2539
“วีดิโอเท็กซ์ : เครื่องมือใหม่สำหรับห้องสมุด,” บรรณศาสตร์. 11(1) :24-36. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
การรื้อระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ. โดมทัศน์. 17(1): 86-89. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
“การพัฒนาโปรแกรม dBASE III PLUS เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมในห้องสมุดโรงเรียน,” บรรณศาสตร์. 11(2) : 51-66. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2538
รายงานผลการฝึกอบรม โครงการนิทรรศการสัญจรสำหรับนักอ่าน รุ่นเยาว์: ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2536. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดกลางและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2537
ความขัดแย้งระหว่าง หัวหน้า VS ลูกน้อง ใน บนถนนสายวิชาชีพ:ที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชญ์ ทับเที่ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ก้านสังวร. หน้า 127-132. กรุงเทพฯ: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2536
Open the Wonderful World of Books to Young Readers บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2535
Library Acquisitions List: Thai Materials ; No. 11(December 1992) Volume 1-2 งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
การศึกษาข้อมูลในการลงรายการเอกสารการประชุมภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยเกียวโต. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2534
“Map Collection in Thammasat University Libraries” เสนอในการประชุม IFLA Malaysian Workshop on Maps, Spatial Data and Conversation, 1991 ณ มหาวิทยาลัยมาลายา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2533
“บัตรรายการ ” วารสารโดมทัศน์, 11, 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2533), หน้า 64 – 76. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2532
“การใช้บัตรรายการของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย” วารสารห้องสมุด 33, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2532), หน้า 58 – 82. บทความ เสร็จสิ้นแล้ว
ปี : 2531
รายงานผลโครงการสำรวจหนังสือของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ครั้งที่ 1: 9 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2531. กรุงเทพฯ: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. งานวิจัย เสร็จสิ้นแล้ว
รวมทั้งหมด : 330 รายการ