นโยบาย
นโยบายระดับคณะ ปี 2560
นโยบายระดับหลักสูตร ปี 2560
นโยบายระดับคณะ ปี 2559
นโยบายระดับหลักสูตร ปี 2559
นโยบายการจัดทำโครงการระดับภาควิชา ปี 2558
นโยบายการจัดโครงการระดับคณะ ปี 2558
นโยบายการจัดโครงการระดับคณะ ปี 57
นโยบายการจัดโครงการระดับภาควิชา ปี 57


แผนปฏิบัติการ
ประจำปี งปม. 2561
ประจำปี งปม. 2560 
ประจำปี งปม. 2559

ประจำปี งปม. 2558
ประจำปี งปม. 2557 คณะมนุษยศาสตร์
ประจำปี งปม. 2557 (ฉบับร่าง)
ประจำปี งปม. 2556
ประจำปี งปม. 2555
ประจำปี งปม. 2554

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก และ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ.2560 - 2563
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)


ปฏิทิน
ประจำปี งปม. 2559 (วันที่ 8 กค.59)
ประจำปี งปม. 2558
ประจำปี งปม. 2557
ประจำปี งปม. 2556
การติดตามการดำเนินงานตามปฎิทินการจัดโครงการปี 2556
ตุลาคม-มีนาคม 56
เมษายน 56
พฤษภาคม 56


ประเมินแผน
ผลการประเมิน ประจำปี 2559
ผลการประเมิน ประจำปี 2559 (สิ้นสุดไตรมาสที่ 3)

ผลการประเมิน ประจำปี 2558
ผลการประเมิน ประจำปี 2557
ผลการประเมิน (ในที่ประชุม 10 ต.ค. 56) ประจำปี 2556

SWOT
ประจำปี 2561
ประจำปี 2560
ประจำปี 2559