ประจำปีงบประมาณ 2556
- สรุปผลสำรวจการปฏิบัติตนตามมาตรการ/กิจกรรมคณะเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (30-10-56)
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (11-10-56)
- ผลการประเมินความคิดเห็นของบุคลากรและนิสิตฯ เกี่ยวกับทักษะสื่อสาร (สมศ 16.1)
- ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย์และบุคลากรฯ (สมศ.17)
- ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกฯ (มศว 2.5.1)
- ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพฯ (สมศ 11)
ประจำปีงบประมาณ 2555
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
- ผลประเมินคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
- ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทักษะสื่อสารฯ (สมศ.16.1)
- ผลประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมฯ (สมศ.17)
- ผลประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
- สรุปแบบสำรวจผลการบริหารหน่วยงานให้เกิดสุนทรียภาพทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ 2555
- ผลประเมินการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์
- ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตประจำปีการศึกษา 2555 (มศว 2.5.1)
- ผลประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะ
- รายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555