1.ขั้นตอนต่อสัญญาจ้าง
2.แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง(พนักงาน)
- แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง (ผู้บริหาร)
- เอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง (ผู้บริหาร)

3.ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาจ้าง
- ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
- ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การจ้างฯ พ.ศ. 2553
- บันทึกข้อความ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ม.ค.2558)
- บันทึกข้อความ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ค.2558)
- บันทึกข้อความ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (มิ.ย.2558)
- บันทึกข้อความ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (มี.ค.2559)
- ตัวอย่างใบปะหน้าการต่อสัญญาจ้าง

4. ฐานข้อมูลต่อสัญญาจ้าง สายวิชาการ+สนับสนุน